Salgs- og leveringsbetingelser

Alumi Lightdesign Aps, CVR-nr.: 35859578

Islandsvej 5, 8700 Horsens

(herefter kaldet AL)

Leverer alle leverancer til Køber på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af Køber afgivne ordre eller accept (medmindre andet eksplicit fremgår af anden skriftlig aftale)

Tilbud, ordrer og accept

Alle tilbud og ordrer er kun bindende, når Køber har modtaget skriftlig (elektronisk) ordrebekræftelse fra AL.

Alle fremsendte tilbud fra AL forstås som en opfordring til afgive tilbud, medmindre andet er tydeligt angivet, og er derfor ikke bindende for AL.

Et bindende tilbud fra AL bortfalder, såfremt Købers accept ikke er modtaget skriftligt (elektronisk) af AL inden 1 måned fra tilbuddets afsendelse.

ALs ydelse

ALs ydelser omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede produkter og dele.

Alle specifikationer omkring kvalitet, dimensioner, vægt, samt data (tekniske eller anden), der fremgår af offentligt materiale, såsom kataloger, reklamer og anden informationsmateriale, er kun vejledende og kun gældende, såfremt disse udgør en del af ordrebekræftelsen mellem AL og Køber.

Pris

Alle opgivne priser er i danske kroner, ekskl. moms, andre afgifter og gebyrer. Alle priser er AB fabrik. Ekskl. emballage, paller og rammer.

Der tages forbehold for ændringer i omkostninger i – for AL – udefrakommende faktorer, herunder materialepriser, ændringer i priser fra underleverandører, offentlige afgifter, såsom momssatser eller anden væsentlig ændring af afgifter, valutakursændringer, told og afgift. Ved ændringer i førnævnte faktorer forbeholder AL sig retten til regulering af ordrebekræftelsens priser ved fakturering.

I tilfælde af ændringer i ordrer eller forsinkelser i forbindelse med købet, som er forårsaget af forhold hos Køber, af Købers antaget tredjemand, eller af Købers manglende instruktioner i form af manglede væsentlige oplysninger, er AL berettiget til at forhøje ordrebekræftelsens aftalte pris med de dertil påløbne udgifter, der derfor afholdes af Køber.

Betalingsvilkår

Betaling skal ske af Køber netto 14 dage, såfremt ingen anden frist er skriftligt anført i aftale- og/eller ordrebekræftelse.

Fakturering sker på aftalte leveringstidspunkt.

AL kan til enhver tid kræve forudbetaling og/eller sikkerhedsstillelse forud for enhver levering.

Ved misligholdelse af aftalte betalingsfrist er AL berettiget til at pålægge renter +5 % pr. påbegyndte måned fra forfaldsdatoen. Køber påregnes desuden alle inddrivelsesomkostninger udledt af vedvarende manglende betaling.

Såfremt levering forhindres som følge af Købers forhold, eller undladelse af modtagelse/afhentning til aftalte leveringstidspunkt, vil betaling desuagtet skulle ske, som om levering havde fundet sted. AL er herunder berettiget til, uden tab af sine øvrige misligholdelsesbeføjelser, at annullere ordren.

Ejendomsforbehold

For alle produkter forbliver ejendomsretten hos AL, indtil hele købesummen er indfriet, herunder skyldige beløb for transport, renter, eventuel montering samt andre udgifter i forbindelse med købet.

Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen, jf. Punkt 6.

Når produktet er kommet i Købers besiddelse, skal Køber holde produktet klart adskilt fra andre produkter og markeret som værende ALs ejendom, indtil ejendomsretten overgår til Køber i henhold til dette Punkt.

Levering

Levering sker AB fabrik eller Ex-Works jf. Incoterms 2010. Risikoovergangen sker i det øjeblik, at produkterne er stillet til rådighed for Købers afhentning på den angivne adresse, Islandsvej 5, 8700 Horsens.

De opgivne priser inkluderer kun fragt, såfremt dette udtrykkeligt fremgår i fremsendte tilbud eller ordrebekræftelse.

Såfremt AL efter Købers ønske arrangerer fragt, sker dette for Købers regning. Fragttillæg samt fragtgebyr pålægges den endelige faktura.

Leveringstid

Levering finder sted på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt. I det tilfælde, at der ikke er et aftalt leveringstidspunkt, sker leveringen snarest muligt.

Såfremt en leveringsuge er aftalt, vil leveringen foregå på sidste hverdag i denne uge.

I følgende tilfælde kan AL kræve leveringstidspunktet udskudt:

Ændringer i ordren af Køber.

I tilfælde af forsinkelser af leverancer eller arbejdsydelser, som Køber selv udfører eller lader udføre af tredjemand.

Force majeure jf. Punkt 13

I ovennævnte scenarier forbeholder AL sig desuden ret til regulering af den aftalte pris, således eventuelle ekstraomkostninger for AL dækkes.

Ved Købers undladelse af modtagelse eller manglende facilitering af transport til forsendelse af ordren, er AL efter leveringstidspunktet berettiget til at opmagasinere samt forsikre ordren på Køber regning. I tilfælde af manglende afhentning, trods opfordring hertil, er AL – også ved specialfremstilling – berettiget til at afhænde produkterne bedst muligt og for Købers regning, samt kræve dækning for enhver omkostning i denne forbindelse

Forsinkelse

1) Standardprodukter eller standardfarver:

Forsinkes leverancen væsentligt ud over 28 dage, og er AL jf. Punkt 7 eller Punkt 13 ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, er Køber ved skriftligt meddelelse til AL berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham.

I tilfælde af delvis manglende levering kan Køber alene ophæve denne del af den aftalte ordre.

Standard produkter eller standard farver forstås som fremgående af den på den til enhver tid værende prisliste.

2) Ikke-standardprodukter eller ikke-standardfarver:

Skyldes forsinkelsen (inkl. reservedele): materiel, specifikt længde eller størrelse, samt special-farve, der ikke normalvis lagerføres hos AL, kan aftalen alene hæves, såfremt forsinkelsen medfører, at Købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet.

Såfremt Køber kan bevise, at forsinkelsen skyldes ALs fejl eller forsømmelser, samt kan bevise, at han har lidt tab som følge forsinkelsen, er købet berettiget til erstatning. Dog kan erstatningen ikke overstige 1 % af fakturaværdien af den forsinkede leverance pr. forsinket uge. Den samlede erstatning kan ikke overstige 10 % af fakturaværdien af den forsinkede leverance.

Herudover påtager AL sig ikke ansvar for yderligere forsinkelser og/eller følger heraf. Ligeledes tilkommes Køber ikke andre misligholdelsesbeføjelser heraf.

I tilfælde af Købers erstatningskrav skal dette fremsættes skriftlige indenfor 14 dage efter aftalt leveringstidspunkt. Overholdes det ikke, mister Køber retten til erstatning.

Mangler

Køber forpligter sig til ved modtagelse af leveringen straks herefter at foretage en grundig undersøgelse af produktet/produkterne, om der skulle være fejl og/eller mangler.

ALs mangelansvar ophører 2 år efter leveringen af den pågældende ordre.

I tilfælde af reklamation skal denne fremsendes skriftligt og indeholde nøjagtig angivelse af hvori fejl og/eller mangler består. Reklamation på dellevering berettiger ikke Køber til at annullering af restordren.

Indenfor ovennævnte periode forpligter AL sig til afhjælpning af eventuelle fejl og mangler. AL forbeholder sig retten til at vælge at afhjælpe det leverede ved reparation, ombytning, eller at yde et passende afslag i købssummen.

ALs forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at Køber beviser, at det leverede produkt er mangelfuldt. Herunder skal Køber dokumentere, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af AL leverede vejledninger og forskrifter.

I tilfælde af at manglerne ikke kan udbedres uden uforholdsmæssige store omkostninger, kan AL vælge at tilbagebetale købssummen på det gældende køb.

Såfremt det originale produkt på reklamationstidspunktet ikke længere føres i ALs sortiment, kan AL vælge at udskifte produktet med et

lignende produkt. Her må afvigelser i mindre grad fra det oprindelige produkt forventes.

Omkostninger i forbindelse med ALs afhjælpnings- eller ombytningsforpligtelse omfatter kun arbejdsløn og materialer, der


forbindes direkte med ALs forpligtelser. Omkostninger i form at fragt, transport, ventetid, samt omkostninger i forbindelse med kortlægningsarbejde af defekte dele, dækkes ikke af AL.

Køber er ikke berettiget til at ophæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag.

ALs ansvar omfatter ikke fejl og/eller mangler forårsaget af tredjemands indgreb og/eller ændringer af det solgte. Ligeledes omfatter ALs ansvar ikke fejlagtig eller skødesløs behandling, overbelastning, tilsidesættelse af de af AL leverede monteringsvejledninger og betjeningsforskrifter, samt naturligt slid.

Alle andre opståede omkostninger forbundet med fejl og/eller mangler, er således AL uvedkommende.

Garanti

AL yder 5 års garanti på fabrikationsfejl og 10 års garanti på korrosion. Garantibetingelserne er som fremgår:

Køber forpligter sig til ved modtagelse af leveringen straks herefter at foretage en grundig undersøgelse af produktet/produkterne, om der skulle være fejl og/eller mangler.

Køber forpligter sig til, såfremt der konstateres fejl og/eller mangler, straks at reklamere ved fremsendelse af skriftlig dokumentation til AL.

Undtagelser for garantibetingelser, hvor AL ikke er ansvarlig for fejl/mangler eller skader forårsaget af:

Udskiftelige dele, der skal som følge af slitage skal udskiftes. Herunder lyskilder, drivere, batterier mv.

Lysreduktion på LED-produkter ~ 0,8 % pr. 1.000 brændetimer, medmindre dette oplyses af produktspecifikationen.

Ændring i LED-produktets farvegengivelse. Efterfølgende udskiftning af lyskilder kan forårsage ændring i farvegengivelsen grundet LED-produkters normale reduktion ved brug. Herved kan dette variere fra det originale LED-produkt.

Fejl og/eller defekter på elektroniske enheder. Såfremt det ligger indenfor den normale fejlrate på 0,2 % pr. 1.000 driftstime, medmindre andet er oplyst i produktspecifikationen. Ligeledes defekter og fejl, som er forårsaget af manglende overholdelse af grænseværdier for temperatur og spænding.

Små skønhedsfejl af sådan grad, at de anses at være så små, at karakteren af disse må betegnes som bagatelliseret, i forhold til at dette ikke påvirker produktets samlede udseende ved det påtænkte brug.

Ændring i farve, falmning samt misfarvning, som følge af udefrakommende påvirkninger, der har forandrende eller korroderende effekt, herunder sollys, saltpåvirkninger, regn, sne og lignende forhold.

Manglende vedligeholdelse. Køber forpligter sig til overholdelse af ALs vedligeholdelsesplan omhandlende bl.a. rengøring, servicering og vedligeholdelse af produktet.

Normalt forventelig ændring og ældning af udseende samt ydeevne. Produkternes naturlige ældningsproces kan ændre på delenes udseende, f.eks. plast og glas. Endvidere kan ældningsprocessen, naturligt forekommende variationer samt almindelig slitage på delene i nogle tilfælde gøre dele ”trætte” eller ”skøre”. Jf. ALs vedligeholdelsesplan skal disse dele tjekkes årligt, hvorefter de enkelte dele kan skiftes separat.

Overbelastning eller mekanisk påvirkning, der ligger uden for produktets beskrivelse, samt påtænkte brug.

Fejlagtig installation eller montage. F.eks. benyttelse af komponenter der ikke er fremstillet eller godkendt af AL. AL står ikke til ansvar for produktets sammenslutning med andre tilsluttede produkter, samt mangler heraf. Dette kunne være sikringsindsatser, drivere, styresystemer eller strømforsyninger. AL er kun ansvarlig for, at det leverede overholder de opgivne dimensioner på de dertilhørende datablade. Ligeledes er AL ikke ansvarlig for fejl og/eller mangler i forbindelse med ændringer af produktet fortaget af Køber eller tredjemand uden aftalt accept fra AL.

Fejlagtig opbevaring af produktet, håndtering samt forarbejdning ved håndtering.

Skader forårsaget af naturhændelser. Alle elektroniske dele der heraf beskadiges og derved ikke fungerer som under normal drift. Disse skader anses ikke for mangler. F.eks. fejl i form af over- eller underspænding, transiente eller styresystemer ved eksempelvis lynnedslag.

Ansvarsbegrænsning

AL kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar eller holdes ansvarlig for tab i form af tid, drift, fortjeneste, avance, nytteværdi, forretningsmuligheder, anden form for følgeskade eller lignende tab. Herunder også tab som indirekte, forårsages af forsinket levering eller mangler på det pågældende produkt.

Erstatningskrav vil aldrig kunne overstige fakturabeløbet på den pågældende ordre.

Produktansvar

I tilfælde af tingskade eller personskader forårsaget af produktet efter overlevering og i besiddelse hos Køber, kan AL ikke holdes ansvarlig herfor.

Ligeledes er AL ikke ansvarlig for skader på produkter, der er produceret af Køber, eller hvor ALs produkter benyttes som en del eller komponent i Købers produkt.

AL skal af Køber holdes skadesløs overfor tredjemand, såfremt AL pålægges ansvar for skade og tab, som AL ifølge ovenstående regler ikke er ansvarlig for over for Køber.

Såfremt der af tredjemand fremsættes erstatningskrav mod nogle af parterne for skader, som omtalt i dette punkt, skal Køber straks skriftligt underrette AL

Force majeure

I tilfælde af force majeure kan AL ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller manglende levering af ordren.

Eksempler på force majeure: Krig, optøjer, brand, naturkatastrofer, eksplosioner, strejker, lockout, oprør, militær mobilisering, embargo, beslaglæggelse, terror, epidemier, større maskinskader, eksport-, import- og valutarestriktioner, forsinkelser i leverancer fra underleverandører betinget af force majeure, samt andre begivenheder, som AL ikke selv er herre over.

I tilfælde af force majeure er AL berettiget til udskydelse eller annullering af ordren. AL kan ikke stilles skades- og/eller erstatningsansvarlig heraf.

Returneringer

1) Standardprodukter eller standardfarver:

Returnering af produkter kan kun ske efter aftale med AL. Følgende oplysninger skal meddeles AL: Oprindeligt ordrenummer, følgeseddelnummer, fakturanummer samt af AL tildelt returnummer.

Produkter tages retur 30 dage fra leveringsdato mod et returneringsgebyr, der dækker ALs håndtering af returprodukterne på 20 % af fakturabeløbet.

I tilfælde af returnering og kreditering er dette betinget af, at produkterne er købt hos AL og returneres i ubeskadiget stand og i tilhørende original emballage. Såfremt det drejer sig om beskadigede varer eller i brudt emballage, krediteres disse ikke, medmindre det findes muligt at klargøre produktet til gensalg. Dette kan være ved om-emballering, teknisk afprøvning, deslige. Omkostninger hertil fratrækkes ved kreditering af produktet.

2) Ikke-standardprodukter eller ikke-standardfarver:

Ikke-standard produkter og/eller farver, som defineret ovenfor under Punkt 8 kan ikke returneres.

3) Reservedele:

Reservedele kan ikke returneres.

Annullering af ordre

Det er muligt for Køber at annullere en ordre, såfremt det bestilte endnu ikke er leveret. I dette tilfælde skal Køber holde AL skadesløs i alle henseender. Dette med hensyn til allerede påløbne udgifter i forbindelse med den pågældende ordre, herunder men ikke begrænset til omkostninger til ordrehåndtering, arbejdsløn, materialer, m.m.

Immaterielle rettigheder

Navne, logoer, mærkater af forskellig art, såsom el-tekniske lovpligtige mærkater m.m. påført ALs produkter må aldrig fjernes eller ændres.

Medmindre andet er aftalt, forbeholder AL sig retten til at anvende Køber og/eller Købers slutkundes logo/navn i annonceringsøjemed. Dog kun i form at reference- og/eller kundeliste.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist eller uenighed mellem parterne, som måtte opstå i forbindelse med disse Salgs- og Leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende eksistens og gyldighed skal efter ALs valg afgøres ved Voldgift eller ved forelæggelse for de danske domstole med byretten i Horsens som værneting i første instans.

Skal tvisten afgøres ved Voldgift sker dette ved det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

Disse Salgs- og Leveringsbetingelser og enhver tvist i anledning af denne og nærværende garanti er undergivet dansk lov.

Bestil et opkald med få klik.

Fulde navn
Virksomhed
Email
Telefon nummer